Projekt programu WFOŚiGW Prosument na rok 2014 – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ( dotacja do pompy ciepła lub fotowoltaiki)

Celem programu jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknięciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Rodzaje przedsięwzięć:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
 • Wymagana: wysoka jakość instalowanych urządzeń, instalacja liczników energii cieplej lub elektrycznej, gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 5 lat, projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

 

Tryb składania wniosków

Część 1) Tryb ciągły – wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez NFOŚiGW.

Część 2 i 4) Tryb ciągły. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW

Część 3) Tryb konkursowy – w roku 2014 nie zostały zaplanowane nabory wniosków.

Beneficjenci

Część 1) Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Część 2)

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie,
 • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych) którym to budynkom mają służyć zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Cześć 3) Pomioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej Kogeneracji.

Część 4) Osoby fizycznych posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Forma i warunki dofinansowania

Część 1) Pożyczka

Część 2) Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy, dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

Część 3) Pożyczka z możliwością umorzenia

Część 4) Kredyt z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii.
Maksymalna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie wynosi:

 • w przypadku osób fizycznych:
  • jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej – 100 000 zł,
  • kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej – 150 000 zł,
 • w przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych:
  • jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej – 300 000 zł,
  • kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej – 450 000 zł,
Oprocentowanie kredytu w skali roku: 1%

źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/publikacje/dokumenty-programowe#przewodnik